Ogólne warunki sprzedaży

Preambuła

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej "Umową") dotyczące witryny internetowej www.alta-cuir.pl ("Witryna") zostały zawarte pomiędzy,

1. z jednej strony, Alta Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 28/89, 01-248 Warszawa, NIP: 5273052582, REGON: 525079788, KRS: 0001031453, kapitał zakładowy: 5.000 zł.

2. z drugiej strony, każda osoba fizyczna lub prawna zamieszkała lub posiadająca siedzibę na jednym z terytoriów wymienionych w artykule 1.3 poniżej (zwana dalej "Użytkownikiem", "Tobą", "Twoim" lub "Klientem(ami)"), która chce dokonać, dokonała lub dokonała zakupu (zwanego dalej "Zamówieniem(ami)") produktu lub usługi sprzedawanej przez Sprzedawcę na Stronie.

Na potrzeby niniejszej Umowy Sprzedawca i Klient zwani są odpowiednio "Stroną" i łącznie "Stronami".

Strony niniejszym uzgadniają, że ich stosunki w zakresie przygotowania, zawarcia i realizacji Zamówienia będą regulowane Umową zawartą przez Klienta na Stronie Internetowej w momencie składania Zamówienia oraz Warunkami korzystania ze Strony Internetowej obowiązującymi w momencie składania Zamówienia, które wraz z niniejszą Umową będą stanowić niepodzielną całość umowną regulującą stosunki między Stronami, z wyłączeniem wszelkich innych wersji warunków umownych dostępnych wcześniej na Stronie Internetowej. Jeśli jakakolwiek kwestia niezbędna do wykonania lub interpretacji niniejszej Umowy nie jest wyraźnie określona w niniejszej Umowie, uznaje się, że podlega ona zasadom i praktykom mającym zastosowanie do firm prowadzących sprzedaż na odległość, których siedziba znajduje się we Francji.

Fakt, że Sprzedający nie skorzysta w danym czasie z któregokolwiek z niniejszych ogólnych warunków i/lub z naruszenia przez drugą stronę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w niniejszych ogólnych warunkach, nie może być interpretowany jako zrzeczenie się przez Sprzedającego prawa do skorzystania z któregokolwiek z tych warunków w późniejszym terminie.

 

ARTYKUŁ 1. Cel, prawo właściwe i terytoria

1.1. Cel

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest określenie warunków sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem produktów lub usług sprzedawanych przez Sprzedawcę na jego Stronie Internetowej, w szczególności warunków składania zamówień, dokonywania płatności, śledzenia i dostarczania Zamówień oraz, w stosownych przypadkach, korzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

Sprzedawca może zmienić niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie Internetowej. W związku z tym, ogólne warunki sprzedaży obowiązujące między Stronami to te, które są dostępne w Internecie w momencie składania Zamówienia przez Klienta i które zostały zaakceptowane przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

 

1.2. Prawo właściwe, sądy właściwe i język umowy

Witryna internetowa, Umowa i Zamówienia złożone za pośrednictwem Witryny internetowej Sprzedawcy oraz ich realizacja podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonania Umowy będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i będą podlegać jurysdykcji sądów polskich.

W przypadku, gdy Klient jest profesjonalnym DOSTAWCĄ, jurysdykcję przypisuje się Sądowi Gospodarczemu w Warszawie, który ma wyłączną jurysdykcję. Niniejsza klauzula ma zastosowanie nawet w przypadku postępowania doraźnego, roszczeń ubocznych, odwołań stron trzecich lub wielu pozwanych, a także niezależnie od metody i warunków płatności, przy czym żadne klauzule jurysdykcyjne, które mogą istnieć w dokumentach Klienta, nie stanowią przeszkody w stosowaniu niniejszej klauzuli.

Umowa jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy w języku francuskim. W przypadku, gdy zostanie ona przetłumaczona na jeden lub więcej języków, w przypadku sporu za autentyczny zostanie uznany wyłącznie tekst w języku polskim.

 

1.3. Terytoria

Zamówienia, które można składać na Stronie Internetowej, mogą być ważnie zawierane wyłącznie między Sprzedawcą a Klientem zamieszkałym (lub posiadającym siedzibę) na jednym z następujących terytoriów, na którym Zamówienie może zostać zafakturowane i dostarczone: Polska.

Jeśli Klient zamieszkuje lub jego siedziba znajduje się poza wyżej wymienionymi strefami zamówień i dostaw, jego zamówienie nie może zostać zatwierdzone przez Sprzedawcę.

 

1.4. Oferta handlowa na www.alta-cuir.pl

Witryna www.alta-cuir.pl zawiera ofertę handlową sprzedaży produktów i usług, zarezerwowaną wyłącznie dla osób zamieszkałych lub posiadających zakład zlokalizowany na jednym z wyżej wymienionych terytoriów, które chcą dokonać, dokonały lub dokonały zakupu produktu lub usługi sprzedawanej przez Sprzedawcę na wspomnianej Witrynie. Niniejsza oferta nie jest ofertą stałą, jest ważna tak długo, jak produkty są obecne na stronie, w ramach dostępnych zapasów i zgodnie z proponowanym opakowaniem.

 

ARTYKUŁ 2. Zamawianie

2.1. Złożenie zamówienia przez Klienta

Aby złożyć Zamówienie, Klient musi wykonać następujące kroki:

1. Zalogować się na Stronie Internetowej Sprzedawcy: www.alta-cuir.pl

2. Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Witrynie, a w szczególności z instrukcjami dotyczącymi otwarcia konta klienta.

3. Wypełnić formularz zamówienia. W przypadku przedłużającej się nieaktywności podczas połączenia możliwe jest, że wybór produktów i usług wybranych przez Klienta przed tą nieaktywnością może nie być już gwarantowany. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne rozpoczęcie wyboru produktów i usług od początku.

4. Sprawdzić szczegóły Zamówienia (charakter zamówionych produktów i usług, ich opakowanie, ilość itp.) oraz, w razie potrzeby, zidentyfikować i poprawić wszelkie błędy.

5. Zatwierdzenie Zamówienia i łącznej ceny, która obejmuje cenę (w tym VAT) zamówionych produktów i usług, a także koszty przygotowania i dostarczenia Zamówienia ("Zatwierdzenie Zamówienia");

6. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez serwer płatności online, aby zapłacić całkowitą cenę Zamówienia.

Każde Zamówienie złożone na Stronie Internetowej Sprzedawcy wymaga uprzedniego wyraźnego zapoznania się i akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przez Klienta, który może wydrukować Umowę mającą zastosowanie do jego Zamówienia. Gdy Klient chce sfinalizować swoje Zamówienie, może wydrukować podsumowanie swojego Zamówienia.

Zatwierdzenie Zamówienia przez Klienta oznacza zatem bezwarunkową akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

W przypadku braku wyraźnej akceptacji ze strony Klienta, wszelkie klauzule odmienne będą niewykonalne wobec Sprzedawcy, niezależnie od czasu, w którym Sprzedawca został o nich poinformowany.

 

2.2. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedającego

Sprzedawca jest uprawniony do realizacji Zamówień otrzymanych za pośrednictwem Strony Internetowej od Klientów, którzy zamieszkują lub których miejsce prowadzenia działalności znajduje się na jednym z terytoriów wymienionych w art. 1.3 powyżej, oraz do dostawy na terytorium zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności Klienta, do maksymalnej wartości (łącznie z podatkiem VAT) jednego Zamówienia wynoszącej 1000 euro (€) lub 685 funtów szterlingów (£) oraz dla maksymalnej liczby od 3 do 5 identycznych produktów na Zamówienie, w zależności od charakteru danych produktów.

Po otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta, Sprzedawca prześle Klientowi pocztą elektroniczną szczegółową fakturę za Zamówienie Klienta, określającą zafakturowaną kwotę (w tym wszystkie podatki, kwotę obowiązującego podatku VAT oraz kwotę i warunki dostawy Zamówienia). Faktura ta stanowi akceptację przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta.

Produkty i ceny tych produktów są ważne dla złożenia Zamówienia przez Klienta tak długo, jak długo są widoczne na Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem dostępności.

Jeśli produkt lub usługa nie są dostępne po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną. W stosownych przypadkach kwota Zamówienia zostanie przeliczona, a Klient otrzyma zwrot wartości niedostępnych produktów. Jeśli Zamówienie złożone przez Klienta jest całkowicie niedostępne, Klient zostanie powiadomiony e-mailem, że Zamówienie zostało anulowane i otrzyma zwrot pełnej kwoty Zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedawca nie zrealizuje Zamówienia złożonego przez Klienta, Klientowi nie przysługuje żadne odszkodowanie z tytułu niedostępności produktów lub usług wchodzących w skład Zamówienia. W stosownych przypadkach Klient może złożyć nowe Zamówienie na produkty dostępne w Witrynie.

Alta dołoży wszelkich starań, aby spełnić żądania Klienta i zrealizować jego zamówienia na produkty i usługi. Alta nie jest jednak zobowiązana do przyjęcia wszystkich zamówień i nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za opóźnienia w dostawie lub czasową bądź trwałą niedostępność produktów i usług.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, jeśli jest ono nieprawidłowe, złożone w złej wierze lub z innego uzasadnionego powodu, a w szczególności w przypadku sporu z Klientem dotyczącego płatności za poprzednie zamówienie.

 

ARTYKUŁ 3. Opis produktów i obowiązujące ceny

3.1. Opis produktów

Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik może zapoznać się z podstawowymi cechami produktów, które chce zamówić w Witrynie. Jednakże zdjęcia, grafiki i opisy produktów oferowanych do sprzedaży w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają wartości umownej.

 

3.2. Obowiązujące ceny

Składając Zamówienie, Klient akceptuje ceny i opisy produktów i usług oferowanych do sprzedaży w Witrynie.

Obowiązujące ceny to ceny wymienione przy każdym produkcie oferowanym do sprzedaży w dniu złożenia zamówienia. Są one wyrażone, z uwzględnieniem miejsca zamieszkania lub lokalizacji Klienta, w PLN, z uwzględnieniem wszystkich podatków i z wyłączeniem kosztów przygotowania i dostawy Zamówienia.

Koszty przygotowania i dostarczenia Zamówienia, oprócz ceny zamówionych produktów i usług, ponosi wyłącznie Klient. Wysokość tych kosztów zależy od metody dostawy wybranej przez Klienta. W każdym przypadku wysokość kosztów przygotowania i dostawy zostanie wskazana Klientowi przed zatwierdzeniem zamówienia. Obowiązujące ceny to ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

Ceny do zapłaty zawierają podatek od wartości dodanej (VAT) obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia w kraju zamieszkania lub siedziby Klienta oraz w dniu dostawy Zamówienia.

Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny sprzedaży swoich produktów i usług w dowolnym momencie. Jeśli jeden lub więcej podatków lub obowiązkowych składek zostanie utworzonych lub zmodyfikowanych, w górę lub w dół, zmiana ta może zostać przeniesiona na cenę sprzedaży produktów na Stronie Internetowej Sprzedawcy.

Sprzedawca zobowiązuje się jednak do stosowania wobec Klienta cen i podatków wskazanych Klientowi w momencie potwierdzenia Zamówienia. Ponadto Klienci zostaną poinformowani o kosztach przygotowania i dostarczenia ich Zamówień w momencie sprawdzania ich koszyków i składania Zamówień.

Koszty telekomunikacyjne związane z dostępem do Strony Internetowej ponosi wyłącznie Klient.

 

3.3. Oferty rabatowe

Oferty, kody i kupony rabatowe (zwane dalej "Rabatami") są ważne wyłącznie w okresie ważności danej oferty oraz w ramach dostępnych produktów i zapasów. Rabaty w żadnym wypadku nie mogą zostać zamienione na kwotę podlegającą zwrotowi lub zapłacie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

Rabaty mogą być wykorzystywane wyłącznie przez danego Klienta i nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Będą one odliczane od kwoty Zamówienia wraz ze wszystkimi podatkami, z wyłączeniem kosztów przygotowania i dostarczenia Zamówienia. O ile konkretna oferta Rabatowa nie stanowi inaczej, Rabaty nie mogą być kumulowane dla tego samego Zamówienia.

W przypadku, gdy Klient wskaże kilka Rabatów na Stronie Internetowej w tym samym czasie, Klient będzie uprawniony wyłącznie do Rabatu o najwyższej wartości dla tego samego Zamówienia.

 

3.4. Bony

Kupony zakupowe uzyskane przez Klienta w wyniku wcześniejszych zakupów w Alta (zwane dalej "Kuponami zakupowymi") mogą być wykorzystywane wyłącznie przez danego Klienta i nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Są one ważne na warunkach opisanych Klientowi przez Alta, w szczególności przez okres ich ważności oraz w granicach dostępnych produktów i zapasów. O ile nie określono inaczej w Bonie Zakupu, Bony Zakupu nie mogą być łączone ze sobą ani z Rabatem. Bony Zakupowe w żadnym wypadku nie mogą zostać zamienione na kwotę podlegającą zwrotowi lub zapłacie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

Kwota Bonu Zakupowego musi zostać wykorzystana i zużyta w całości w ramach jednego Zamówienia i w związku z tym nie może zostać podzielona na kilka Zamówień. W celu wykorzystania, kwota Bonu Zakupowego musi być co najmniej równa kwocie, wraz ze wszystkimi podatkami, produktów, które Klient chce zamówić, z wyłączeniem kosztów przygotowania i dostawy.

- Jeśli kwota Vouchera Zakupu jest niższa niż kwota zawierająca wszystkie podatki produktów, które Klient chce zamówić, z wyłączeniem kosztów przygotowania i dostawy, Klient musi zapłacić różnicę między tymi dwiema kwotami, a także koszty przygotowania i dostawy zamówionych produktów.

- Jeśli kwota Vouchera Zakupu jest wyższa niż kwota, wraz ze wszystkimi podatkami, produktów, które Klient chce zamówić, z wyłączeniem kosztów przygotowania i dostawy, Zamówienie nie zostanie zatwierdzone, a Klient będzie miał możliwość dokończenia zakupów poprzez wybór dodatkowych produktów. Koszty przygotowania i dostawy produktów zostaną dodane do łącznej kwoty produktów zamówionych przez Klienta.

- Jeśli kwota Vouchera Zakupu jest równa kwocie, wraz ze wszystkimi podatkami, produktów, które Klient chce zamówić, z wyłączeniem kosztów przygotowania i dostawy, Zamówienie Klienta zostanie zatwierdzone, a Klient będzie zobowiązany do zapłaty jedynie kosztów przygotowania i dostawy zamówionych produktów.

- Jeśli z jakiegokolwiek powodu Zamówienie nie zostanie zatwierdzone przez serwer płatności elektronicznych, Voucher Zakupu nie może zostać wykorzystany przez 72 godziny. Po upływie tego okresu zostanie on ponownie aktywowany i będzie mógł zostać wykorzystany przez Klienta do złożenia nowego Zamówienia.

 

ARTYKUŁ 4. Warunki płatności

4.1. Waluta płatności

Walutą płatności za Zamówienia jest PLN dla wszystkich terytoriów wymienionych w artykule 1.3.

 

4.2. Warunki płatności

Klienci mogą płacić za swoje Zamówienia online przez płatności on line lub kartą kredytową (Carte Bleue, Visa i Mastercard) , podając ważny numer karty kredytowej i datę jej ważności, a także trzy ostatnie cyfry widniejące na odwrocie karty kredytowej (kryptogram). Zobowiązanie do zapłaty za pomocą karty płatniczej jest nieodwołalne. Podając dane karty bankowej, Klient upoważnia Sprzedawcę do obciążenia jego rachunku bankowego kwotą odpowiadającą łącznej cenie Zamówienia (cena zawiera wszystkie podatki oraz koszty przygotowania i dostarczenia Zamówienia).

Klient może również zapłacić za swoje Zamówienie przelewem bankowym (dane bankowe Sprzedawcy są udostępniane na żądanie) lub czekiem płatnym na rzecz Alta, z zastrzeżeniem wszelkich niezbędnych kontroli.

Kllent otrzyma wówczas elektroniczne potwierdzenie przyjęcia płatności za Zamówienie.

W przypadku płatności gotówką lub płatności przedterminowej nie będą udzielane żadne rabaty.

Wszelkie opóźnienia w płatności w całości lub w części w terminie umownym przez Klienta nie prowadzącego działalności gospodarczej będą podlegać odsetkom za zwłokę po bezskutecznym i bezowocnym wezwaniu do zapłaty.

Wszelkie opóźnienia w płatnościach w całości lub w części w terminie umownym przez Klienta profesjonalnego będą podlegać, ipso iure i bez konieczności uprzedniego formalnego powiadomienia, karom za opóźnienia w płatnościach. Są one płatne w dniu następującym po terminie płatności wskazanym na fakturze, jeśli należne kwoty zostaną zapłacone po tym terminie. Odpowiadają one pięciokrotności odsetek ustawowych obowiązujących w dniu rozliczenia wskazanym na fakturze.

Każdy profesjonalista, który spóźnia się z dokonaniem płatności, jest automatycznie zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu zryczałtowanego odszkodowania z tytułu kosztów windykacji w wysokości 40 euro za każdą opóźnioną płatność. W przypadku, gdy poniesione koszty windykacji przekraczają kwotę zryczałtowanego odszkodowania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowej rekompensaty.

W żadnym wypadku płatności nie mogą zostać zawieszone lub skompensowane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Każda płatność częściowa zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet nieuprzywilejowanej części długu, a następnie na poczet kwot, które są wymagalne najwcześniej.

Do momentu ostatecznego otrzymania pełnej płatności Alta pozostaje właścicielem dostarczonych, ale niezapłaconych produktów i zastrzega sobie prawo do ich odzyskania za pomocą wszelkich dostępnych jej środków w przypadku niedokonania ostatecznej płatności.

W związku z tym dostarczenie weksli lub innych instrumentów tworzących zobowiązanie do zapłaty nie stanowi płatności w rozumieniu niniejszego postanowienia. Jeżeli Klient nie dokona pełnej zapłaty ceny w kwocie głównej, odsetek i kosztów dodatkowych, Sprzedawca może odzyskać sprzedaną rzecz w dowolny sposób.

W przypadku odzyskania, wszelkie zaliczki już wpłacone przez Klienta pozostaną własnością Sprzedawcy w drodze rekompensaty.

Ponadto, bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Klient ponosi ryzyko w przypadku utraty lub zniszczenia od daty dostawy towarów. Klient zobowiązuje się zatem do wykupienia polisy ubezpieczeniowej obejmującej ryzyko utraty, kradzieży lub zniszczenia dostarczonych towarów niezwłocznie po podpisaniu niniejszego dokumentu.

Towary dostarczone zgodnie z niniejszą klauzulą zastrzeżenia własności na rzecz klientów profesjonalnych muszą być opatrzone w magazynie klienta adnotacją "zastrzeżenie własności", zgodnie z przepisami prawa. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego wobec Klienta, musi on niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę, aby Sprzedawca mógł odzyskać towary

 

4.2.1. Informacje przetwarzane przez Sprzedawcę

Klient gwarantuje Sprzedawcy, że posiada niezbędne upoważnienie do korzystania z metody płatności wybranej podczas składania Zamówienia. Zatwierdzenie Zamówienia jest uzależnione od zatwierdzenia bankowego centrum płatności wybranego przez Sprzedawcę. Jeśli bank odmówi, Zamówienie nie zostanie sfinalizowane i zostanie anulowane. W ramach walki z oszustwami internetowymi informacje dotyczące Zamówienia Klienta i środków płatności mogą być przekazywane przez Sprzedawcę dowolnej osobie trzeciej w celu weryfikacji.

Sprzedawca, we współpracy z bankiem obsługującym płatności elektroniczne, sprawdza wszystkie Zamówienia, które zostały zatwierdzone na Stronie Internetowej. W związku z tym Sprzedawca może sprawdzić każde Zamówienie, w przypadku którego adres dostawy różni się od adresu rozliczeniowego Klienta. W tym kontekście Sprzedawca może poprosić Klienta o dostarczenie informacji i dokumentów wymaganych do realizacji Zamówienia, takich jak potwierdzenie adresu Klienta i/lub osoby wskazanej jako adres dostawy, potwierdzenie danych bankowych Klienta itp. Żądania takie będą kierowane do Klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Rachunek bankowy powiązany z metodą płatności używaną przez Klienta zostanie obciążony po sfinalizowaniu zamówienia złożonego przez Klienta w Witrynie. Sprzedawca jest uprawniony do zawieszenia lub anulowania każdego Zamówienia i/lub każdej dostawy, niezależnie od ich charakteru lub stanu zaawansowania, w przypadku braku płatności jakiejkolwiek kwoty należnej od Klienta lub w przypadku incydentu płatniczego. Następnie każde nowe Zamówienie złożone przez Klienta może zostać odrzucone lub każda dostawa Klienta może zostać zawieszona w przypadku opóźnienia w płatności lub braku płatności, w całości lub w części, za poprzednie Zamówienie złożone przez Klienta. Klient zostanie o tym poinformowany przez Sprzedawcę.

 

4.2.2. Informacje przetwarzane przez bank obsługujący płatności

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności płatności dokonywanych za pośrednictwem Witryny, dane karty bankowej Klienta są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer) podczas tranzytu przez Internet. Żadne informacje bankowe dotyczące Klienta nie będą przesyłane za pośrednictwem Witryny. Sprzedawca nie ma dostępu do tych informacji i nie przechowuje ich na swoich serwerach. Dane bankowe Klienta będą zatem wymagane ponownie za każdym razem, gdy w Witrynie zostanie złożone nowe Zamówienie. Płatność kartą bankową jest dokonywana bezpośrednio w banku obsługującym płatności elektroniczne.

Informacje podane w Formularzu Zamówienia będą przetwarzane przez Alior Bank i jego system płatności elektronicznych: Paybox System, na jego odpowiedzialność, w celu autoryzacji płatności Zamówienia, analizy transakcji bankowej i zwalczania oszustw związanych z kartami bankowymi.

Wystąpienie nieopłaconego Zamówienia z powodu nieuczciwego użycia karty bankowej może skutkować wprowadzeniem szczegółów Zamówienia powiązanego z tym nieopłaconym Zamówieniem do pliku incydentów płatniczych utworzonego przez bank. Nieprawidłowa deklaracja lub nieprawidłowość może również podlegać specjalnemu przetwarzaniu przez bank.

 

ARTYKUŁ 5. Dostawa

Ze względów bezpieczeństwa i w celu zwalczania oszustw związanych z kartami kredytowymi, adres rozliczeniowy i adres dostawy Zamówienia muszą znajdować się na tym samym terytorium, jednym z terytoriów wymienionych w artykule 1.3 powyżej.

Zamówione produkty zostaną dostarczone przez wskazanych przewoźników na adres pocztowy wskazany przez Klienta podczas potwierdzania Zamówienia.

W przypadku, gdy wskazany adres jest nieprawidłowy lub niekompletny, Alta będzie uprawniona do żądania zapłaty nowych kosztów dostawy.

 

5.1. Warunki dostawy

Transport zamówionych produktów jest powierzany przez Sprzedawcę wskazanym przez Zamawiającego przewoźnikom dla wszystkich terytoriów wymienionych w artykule 1.3 powyżej. Zamówienia złożone w piątki, soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy we Francji będą realizowane od poniedziałku lub pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. Terminy dostawy wyrażone są w dniach roboczych i różnią się w zależności od miejsca przeznaczenia. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień i w celu wskazania, terminy dostawy ogólnie przestrzegane dla różnych metod dostawy to:

- 14 dni roboczych do końca 2023 r., jako wymóg producenta i okres przejściowy dostawy od producenta,

- 2 dni robocze od stycznia 2024 r.

 

5.2. Śledzenie dostaw

Po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę, do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z załączoną fakturą w formacie pdf. Na fakturze Klient otrzyma numer przesyłki, który umożliwi mu śledzenie postępów w realizacji Zamówienia. Klient może :

- wpisać numer śledzenia Zamówienia na stronie internetowej danego przewoźnika

- wprowadzić numer śledzenia swojego Zamówienia na stronie internetowej danego przewożnika w miejscu zarezerwowanym na śledzenie paczek.

 

5.3. Przekazanie przesyłki Klientowi

Dostawy do Klienta są realizowane z zastrzeżeniem dokładności adresu dostawy (numer ulicy, nazwa ulicy, kod pocztowy, miejscowość, kraj i wszelkie dodatkowe wymagane adresy) oraz zdolności osoby dostarczającej do posiadania niezbędnych kodów dostępu lub przejścia niezbędnego do dostarczenia zamówionych towarów.

Po dostarczeniu przesyłki Klientowi przedstawiany jest do podpisu Dowód Dostawy. Jeśli dostarczenie przesyłki do Klienta jest niemożliwe (nieobecność, nieprawidłowy lub niemożliwy do ustalenia adres itp.), doręczyciel wskaże Sprzedawcy kod niedostarczenia. W przypadku nieobecności Klienta, doręczyciel pozostawi awizo z adresem punktu odbioru najbliższego miejsca zamieszkania Klienta. Przesyłka jest następnie przekazywana przez doręczyciela do odpowiedniego punktu odbioru. Jeśli Klient nie odbierze przesyłki z odpowiedniego punktu odbioru w ciągu 10 dni, przedstawiając ważny dokument tożsamości, przesyłka zostanie zwrócona Sprzedawcy.

 

5.4. Przyjęcie dostawy

Klient nieprofesjonalny musi upewnić się, że dostawa jest w dobrym stanie. W przypadku zaobserwowania lub podejrzenia uszkodzenia, obowiązkiem Klienta jest zgłoszenie zastrzeżeń doręczycielowi i poinformowanie Alta pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 24 godzin od otrzymania przesylki. 

Dostawa produktów do Klientów profesjonalnych, nawet jeśli jest wysyłana z opłaconym transportem, zawsze odbywa się na ryzyko Klienta. Klient musi sprawdzić, czy zamówienie jest w dobrym stanie w momencie dostawy. Weryfikacja ta musi obejmować jakość, ilość i referencje towarów, a także ich zgodność z zamówieniem. Obowiązkiem Klienta jest przedstawienie wszelkich uzasadnień dotyczących rzeczywistego charakteru zaobserwowanych wad lub nieprawidłowości. Klient musi zapewnić Sprzedawcy wszelkie możliwości ustalenia tych wad i ich usunięcia. W przypadku szkód powstałych podczas transportu, Klient powinien dokonać wszelkich zastrzeżeń prawnych w celu skorzystania z prawa do regresu wobec przewoźników.

 

5.5. Opóźnienia w dostawie

Czasy dostawy podane są wyłącznie w celach informacyjnych i zależą od czasu dostawy wybranego przez klienta przewoźnika. Przewoźnik jest usługodawcą w zakresie dostawy zamówienia. W żadnym wypadku Alta nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie podanego orientacyjnego czasu dostawy. Alta może być co najwyżej pośrednikiem w składaniu reklamacji przez Klienta w związku z niedotrzymaniem terminu dostawy.

W przypadku opóźnienia w dostawie w ciągu ośmiu dni roboczych od daty wysyłki wskazanej w wiadomości e-mail zawierającej fakturę, Klient może skontaktować się z Alta za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]. Prosimy jednak o wcześniejszy kontakt z pocztą lub punktem odbioru.

Na żądanie Alta zostanie wszczęte dochodzenie w sprawie przewoźnika w celu zlokalizowania przesyłki. Dochodzenie to może potrwać do 21 dni roboczych od daty otwarcia. Jeśli produkt zostanie znaleziony w tym okresie, zostanie przekierowany tak szybko, jak to możliwe. Po upływie tego okresu przesyłka zostanie uznana za zaginioną.

Jeśli dochodzenie zostanie zamknięte z powodu utraty, wyślemy produkt zastępczy (na nasz koszt) lub zwrócimy koszty na żądanie. Jeśli zamówione produkty nie są już dostępne, można uzyskać zwrot pieniędzy za dane produkty.

Należy pamiętać, że zwrot pieniędzy lub zwrot produktu nie może zostać dokonany przed zakończeniem dochodzenia.

 

ARTYKUŁ 6. Zwrot zamówionych produktów

Produkty sprzedawane za pośrednictwem Witryny mogą podlegać wymianie lub zwrotowi na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w przepisach prawa mających zastosowanie do Umowy, z wyjątkiem produktów, które zostały spersonalizowane na życzenie Klienta.

 

6.1. Prawo i okres odstąpienia od umowy dla Klientów niebędących przedsiębiorcami: Zakres

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 97/7 z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku sprzedaży na odległość oraz artykułem L. 121-20 francuskiego Kodeksu Konsumenckiego, Klient nieprofesjonalny ma 14 (czternaście) dni od daty dostawy na zwrot, na własny koszt, zamówionych produktów i zażądanie zwrotu pieniędzy.

Jednakże niektóre produkty i usługi określone w artykule L.121-20-2 polskiego kodeksu konsumenckiego nie podlegają prawu klienta do odstąpienia od umowy. Dotyczy to w szczególności produktów wykonanych zgodnie ze specyfikacją Klienta lub wyraźnie spersonalizowanych (produkty do koloryzacji lub pigmentacji wykonane na podstawie próbek lub karty kolorów Pantone, która zawiera ponad 1000 kolorów wyprodukowanych przez Sprzedawcę na życzenie Klienta).

Odstąpienie od Zamówienia przez Klienta nieprowadzącego działalności gospodarczej zostanie uwzględnione tylko wtedy, gdy produkt, za który Klient żąda od Sprzedawcy zwrotu kosztów, został zwrócony Sprzedawcy w tym terminie i na warunkach opisanych w art. 6.2 poniżej. W stosownych przypadkach Klient otrzyma zwrot pieniędzy w dowolny sposób, w szczególności poprzez uznanie rachunku bankowego użytego przez Klienta do złożenia Zamówienia, tak szybko, jak to możliwe i nie później niż trzydzieści dni od dnia, w którym Sprzedawca skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy Klient zapłacił za Zamówienie za pomocą bonu zakupowego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy w gotówce.

Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie zapłacone kwoty, w tym cenę Produktów, w odniesieniu do których skorzystano z prawa do odstąpienia od umowy, a także koszty wysyłki zamówionych przez Klienta produktów, obliczone proporcjonalnie do wartości Produktów, w odniesieniu do których skorzystano z prawa do odstąpienia od umowy.

 

6.2. Warunki zwrotu produktów do Sprzedawcy

Aby w pełni skorzystać z warunków określonych w art. 6.1, Klient musi zwrócić produkt do Alta. Aby uprościć i ułatwić przetwarzanie zwrotów i ich ewentualny zwrot, Klientowi zaleca się postępowanie zgodnie z procedurą opisaną poniżej:

Złożyć wniosek o zwrot za pośrednictwem sekcji Kontakt lub bezpośrednio pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Następnie odesłać na następujący adres Alta Distribution Sp. z o.o. ul Jana Kazimierza 28/89 01-248 Warszawa produktu(ów) odpowiednio zabezpieczonego(ych), w jego(ich) oryginalnym opakowaniu, w stanie idealnym do odsprzedaży (nieuszkodzonego ani niezabrudzonego), wraz z wszelkimi akcesoriami, instrukcją obsługi, dokumentacją oraz fakturą sprzedaży lub dowodem dostawy, w sposób umożliwiający Sprzedawcy identyfikację Klienta (numer zamówienia, nazwisko, imię, adres). Produkt(y) nie mogą być oczywiście używane w ilości przekraczającej ilość wymaganą do ich przetestowania (1% pojemności) i muszą być w stanie umożliwiającym ich odsprzedaż.

Produkty, które Klient może zwrócić Sprzedawcy, muszą być uprzednio zakupione przez Klienta w Witrynie i muszą być dostarczone Klientowi.

Klient jest odpowiedzialny za zwrot produktu do Sprzedawcy. W związku z tym Sprzedawca zaleca, aby Klient zwrócił dany produkt za pośrednictwem przewoźnika, który umożliwia Klientowi śledzenie przesyłki zwrotnej wysłanej do Sprzedawcy. W przeciwnym razie, jeśli przesyłka zwrotna wysłana przez Klienta nie dotrze do Sprzedawcy, Klient nie będzie mógł skontaktować się z przewoźnikiem w celu zlokalizowania przesyłki zwrotnej. Jeśli Klient wybierze metodę zwrotu inną niż opisana powyżej, Sprzedawca musi być w stanie zidentyfikować Klienta dokonującego zwrotu, aby móc zwrócić koszty zwróconych produktów.

Koszt transportu paczki zwrotnej pozostaje po stronie Klienta.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy żądanie zwrotu nie zawiera informacji koniecznych do jego rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się do składającego żądanie o jego uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionego żądania.

Po otrzymaniu paczki zwrotnej Sprzedawca sprawdzi zgodność zwracanego produktu i powód zwrotu. Jeżeli zwrócony produkt nie uzasadnia wymiany lub zwrotu pieniędzy, Sprzedawca odmówi jego zwrotu, a produkt zostanie udostępniony Klientowi w magazynach Sprzedawcy lub może zostać wysłany do Klienta, na jego życzenie i koszt, w ciągu trzech miesięcy od otrzymania przez Sprzedawcę produktu zwróconego przez Klienta.

Z zastrzeżeniem obowiązujących gwarancji prawnych, jeżeli warunki niniejszego artykułu nie są przestrzegane, Klient nie może wnosić żadnych roszczeń z tytułu widocznych wad produktów dostarczonych mu przez Sprzedawcę, a produkty te uznaje się wówczas za wolne od jakichkolwiek widocznych wad.

 

6.3. Wymiana i reklamacje

Wszelkie reklamacje składane przez Klienta należy przesyłać do Sprzedawcy na adres podany w art. 11 niniejszego Regulaminu, podając numer referencyjny i datę zamówienia. Klient, który zakupił wadliwy towar, ma prawo złożyć reklamację rok od chwili zauważenia wady.

Wniosek Klienta o wymianę musi zostać złożony w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty dostawy produktu i na warunkach opisanych w artykule 6.2 powyżej. Produkty wykonane według specyfikacji Klienta lub wyraźnie spersonalizowane (produkty do koloryzacji lub pigmentacji wykonane na podstawie próbek lub karty kolorów Pantone, zawierające ponad 1000 kolorów wykonanych na zamówienie) nie podlegają wymianie.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

Jeśli Zamówienie Klienta na nowy produkt w zamian za dostarczony produkt opiewa na kwotę wyższą niż kwota dostarczonego produktu, Klient musi załączyć płatność za różnicę do wniosku o wymianę. I odwrotnie, jeśli ilość nowego produktu żądanego przez Klienta jest mniejsza niż ilość produktu dostarczonego Klientowi i zwróconego przez Klienta Sprzedawcy, Klient otrzyma od Sprzedawcy zwrot różnicy.

Koszty transportu (zwrot i wysyłka) pozostają w gestii Klienta. jednakże w przypadku rozbieżności między produktem a jego opisem w Formularzu Zamówienia lub błędu leżącego po stronie Sprzedawcy dotyczącego charakteru produktu dostarczonego Klientowi w stosunku do produktu zamówionego przez Klienta, Sprzedawca zwróci koszty zwrotu na podstawie stawki za wolną usługę pocztową obowiązującej w kraju zamieszkania Klienta.

 

ARTYKUŁ 7. Gwarancja i odpowiedzialność Sprzedającego

Sprzedający podlega warunkom gwarancji prawnych.

Sprzedawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku, gdy niewykonanie jego zobowiązań wynika z działania siły wyższej określonej przez prawo i sądy francuskie.

Podobnie, Sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub szkody związane z korzystaniem z sieci internetowej, w szczególności za przerwę w dostępności Witryny, przerwę w świadczeniu usług, włamanie zewnętrzne lub obecność wirusów komputerowych, utratę lub zmianę danych lub plików, lub za szkody pośrednie, niezależnie od przyczyny lub konsekwencji.

Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku :

- użytkowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcjami Sprzedawcy,

- użytkowania lub przechowywania produktów w nieodpowiednim środowisku.

 

ARTYKUŁ 8. Podpis elektroniczny, dowód i archiwizacja

Podanie numeru karty kredytowej online i ostateczne zatwierdzenie Zamówienia stanowi dowód kompletności Zamówienia i pociąga za sobą odpowiedzialność Klienta za całkowitą kwotę Zamówienia.

Strony uzgadniają, że wszelkie dane, informacje, pliki, daty i godziny korzystania z Witryny internetowej i Zamówienia oraz wszelkie inne elementy cyfrowe wymieniane między Stronami stanowią dopuszczalne i ważne środki dowodowe, wykonalne między Stronami i w sądzie oraz posiadające wartość dowodową dokumentu prywatnego.

Strony zobowiązują się nie kwestionować dopuszczalności, ważności, wykonalności lub wartości dowodowej wyżej wymienionych elementów o charakterze elektronicznym lub w formacie elektronicznym, ze względu na ich elektroniczny charakter. W przypadku braku dowodu przeciwnego, elementy te będą ważne i wykonalne między Stronami w taki sam sposób, na takich samych warunkach i z taką samą wartością dowodową jak każdy dokument sporządzony, otrzymany lub przechowywany na piśmie. Zamówienia i faktury są archiwizowane przez Sprzedawcę na niezawodnym i trwałym nośniku stanowiącym integralną i trwałą kopię, zgodnie z art. 1348 polskiego kodeksu cywilnego.

Sprzedawca zobowiązuje się przechowywać pisemną dokumentację zamówienia przez okres 2 lat od daty zamówienia, przy czym okres ten ulega wydłużeniu do 10 lat w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 120 EUR.

W przypadku nieuczciwego użycia karty bankowej Klienta przez osobę trzecią, Klient proszony jest o niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy, pisząc na adres [email protected]), podając Sprzedawcy numer karty bankowej, datę Zamówienia i przedstawiając dowód tożsamości, przy czym informacje te nie dają Klientowi prawa do odszkodowania lub zwrotu kosztów od Sprzedawcy. W stosownych przypadkach Klient może zażądać odszkodowania lub zwrotu kosztów od banku, który wydał jego kartę bankową, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa i umowach mających zastosowanie do danego banku.

 

ARTYKUŁ 9. Przetwarzanie danych 

Klienci nieprofesjonalni mają prawo dostępu do dotyczących ich danych, ich modyfikowania i usuwania (art. 34 ustawy o ochronie danych).

Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z Alta Distribution Sp. z o.o. ul Jana Kazimierza 28/89 01-248 Warszawa. Jedyne informacje gromadzone w formie pliku cookie lub wiadomości e-mail dotyczą referencji zamówionych produktów i usług oraz losowo wygenerowanego numeru identyfikacyjnego.

 

ARTYKUŁ 10. Spory

W przypadku sporu strony poddają się jurysdykcji Sądu w Warszawie.

 

ARTYKUŁ 11. Dane kontaktowe Sprzedającego

Klient zobowiązuje się kierować wszelką korespondencję związaną z zamówieniem złożonym przez niego za pośrednictwem strony internetowej www.alta-cuir.pl na następujący adres pocztowy: Jana Kazimierza 28/89 01-248 Warszawa.

 

Właścicielem strony jest:

Alta cuir
23 rue de l'école normale
47000 AGEN
France